Openheid van besturen

Openheid van besturen

De Stichting Weerklank is een georganiseerd privaat initiatief ter behartiging van publieke belangen.

De vrijwilligers, donateurs van de Stichting Weerklank moeten kunnen bouwen op een goed gefundeerd maatschappelijk vertrouwen.

Een principe waar het hier om gaat is dat de Stichting Weerklank belang hecht aan openheid, transparantie.

Zij wil met hun vrijwilligers, donateurs en hun maatschappelijke omgeving helder communiceren en aantoonbaar bereid zijn met de wensen en behoeften van belanghebbenden rekening te houden.

In het verlengde van het maatschappelijk vertrouwen, werkt de Stichting Weerklank ook niet samen met de farmaceutische industrie. Dit om conflicten rond belangenverstrengelingen te vermijden.

De statuten

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. Deze organisatie is verplicht statuten bij een notaris te laten vastleggen. Wijzigingen van de statuten moeten doorgegeven worden aan de KvK.

Gedragscode

Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en –regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers en bestuursleden) van een organisatie op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Met een interne gedragscode geeft een organisatie aan dat men belang hecht aan goede omgangsvormen binnen de organisatie.

Klachtenregeling

Met een klachtenregeling geeft een organisatie aan geïnteresseerd te zijn in klachten en andere uitingen van onvrede van relaties van de organisatie en deze op zorgvuldige en transparante wijze te willen behandelen. Met ‘relaties’ worden bij de interne klachtenregeling met name de eigen leden en/of donateurs bedoeld.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid beoogd het waarborgen van een optimale bezetting van de verschillende functies binnen de Stichting.

Vrijwilligers nemen binnen de Stichting Weerklank een belangrijke plaats in. Een van de kenmerken is, dat werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Onder een vrijwilliger verstaat het de Stichting Weerklank iemand die binnen haar organisatie, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, onbetaald werk doet gedurende een bepaalde periode. Een vrijwilliger van de Stichting Weerklank is donateur.

Het vrijwilligersbestand dient een afspiegeling te zijn van de Stichting Weerklank.

Zonder vrijwilligers geen stichting

De stichting kan niet zonder vrijwilligers! Toch is het niet eenvoudig om steeds maar voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken in een vereniging te klaren. Een primaire taak is ook het behouden van de huidige vrijwillig(st)er, één van de speerpunten van een goed vrijwilligersbeleid.

Rehabilitatie is een speerpunt van de Stichting Weerklank

Steeds meer maatschappelijke trends worden zichtbaar: het individualisme en de 24-uurs economie. Verder het ruimere aanbod in vrijetijdsbesteding.

Er komt steeds meer vrijwilligerswerk op minder schouders neer. Vooral de vrijwilligers op bestuurlijk niveau zijn steeds minder bezig met structuur, beleid en organisatie, maar juist veel meer met uitvoerende taken.

Het vrijwilligersplan van 2019 is een startpunt voor de toekomst. Jaarlijks zal dit plan geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

 

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement mag geen  bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het  bestuur.
Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze, uitbreiding van de activiteiten of anderszins relevante herzieningen in het beleid en/of activiteiten van de Stichting Weerklank als geheel. De wijziging moet voorgelegd worden aan de vrijwilligers, donateurs zodat zij daarover hun mening kunnen vormen en geven.
Elk jaar, in de vergadering voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, wordt het huishoudelijk reglement geëvalueerd door het bestuur en zo nodig aangepast of herzien.
Het huishoudelijk reglement dient in de praktijk als handleiding voor het bestuur en de bij de stichting aangesloten kring van participanten.